Trạm biến áp 500kV Trực Ninh

Gói thầu số 2: Xây lắp trạm biến áp
Dự án: Trạm biến áp 500kV Trực Ninh 
Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia
                       Ban quản lý các công trình điện miền Bắc
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4