Mở rộng ngăn lộ đường dây tại trạm 500kV Quảng Ninh và trạm 500kV Hiệp Hòa để đấu nối với đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (mạch 2)

Dự án: Mở rộng ngăn lộ đường dây tại trạm 500kV Quảng Ninh và trạm 500kV Hiệp Hòa để đấu nối với đường dây 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (mạch 2)
Chủ đầu tư : - Công ty truyền tải điện Quốc gia
                        - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4